NGỮ PHÁP ÔN THI TOPIK SƠ CẤP

Ngày: 07/06/2019 lúc 10:43AM


 I. Thì trong tiếng Hàn

 • Thì Hiện tại (현재형)

V/A ㅂ니다/ 습니다                                    V/A아요/ 어요/ 여요

 • Thì Quá khứ (과거형)

V/A았/ 었/ 였 습니다                                V/A았/ 었/ 였어요

 • Thì Tương lai (미래형)

V겠습니다                                                   V겠어요

V/A (으)ㄹ겁니다                                       V/A (으)ㄹ거예요

 • Thì Hiện tại tiếp diễn (진행형)

V고 있습니다                                             V고 있어요


II. Các dạng câu trong tiếng Hàn

1. Câu trần thuật

V/Aㅂ니다/ 습니다

V/A아요/-어요

V/A아/-어

Vㄴ다/-는다

A다

V/A지

2. Câu nghi vấn

V/Aㅂ니까?/ 습니까?

V/A아요/-어요?

V/A아/-어

 V/A지(요)?

V/A는가?

V/A니?

3. Câu mệnh lệnh, cầu khiến

V(으)십시오

V(으)세요

V아/어

V아라/-어라

V(으)라 

4. Câu thỉnh dụ, rủ

Vㅂ시다/ 읍시다

V아요/ 어요

V아/-어

V자

5. Câu cảm thán

V(는)군요/ N(이)군요/ A군요

V(는)군나/ N(이)군나/ A군나

V(는)군/ N(이)군/ A군

V/A네요, V/A네


III. Định ngữ trong tiếng Hàn

 1. Định ngữ là tính từ: A(ㅇ)ㄴN

VD:   예쁜 여자,  좋은 사람,  머리가 똑똑한 남자,  큰 가방,  매운 음식,  어려운 숙제....

 1. Định ngữ là động từ:
 • Hiện tại: V는N                        읽는 책, 보는 영화, 먹는 음식, 좋아하는 사람...
 • Quá khứ: V(으)ㄴN                  읽은 책, 본 영화,     먹은 음식, 좋아한 사람...
 • Tương lai: V(으)ㄹN                  읽을 책, 볼 영화,     먹을 음식, 좋아할 사람...


 IV. Cấu trúc ngữ pháp thường gặp

 1. N마다 = 매N mỗi, hằng…
 2. N만 chỉ…
 3. N도 .…cũng
 4. N 처럼/ N 만큼 giống…., bằng với….
 5. N 보다 hơn….
 6. N부터 ~ N 까지 Từ thời điểm nào……… đến thời điểm nào
 7. N에서 ~ N까지 Từ địa điểm nào ………..đến địa điểm nào
 8. N안에/ 밖에/ 위에/ 아래에/ 왼쪽에/ 오른쪽에…Trg/ ngoài/ trên/ dưới/ trái/ phải cái gì
 9. N 와/과, (이)랑, 하고, 그리고 Và (and)
 10. N 은/는, 이/가, 을/를, 께/ 께서 Tiểu từ……
 11. N 에게/ 한테/ 께 Cho, tới, đến…….
 12. N에게서/ 한테서/ 께서 Từ…….
 13. N에/ 에서 Ở, vào, tại….
 14. N(으)로 Bằng…phương tiện gì/ hướng đến của hành động
 15. N에 따라(서) Theo…..
 16. N에 의하면/ 의하여/ 의해서 Dựa vào….
 17. V 거나/ V지만/ V고 …….hoặc/ ……nhưng/……..và
 18. V (으)러 (가다/ 오다/ 다니다…) đi/ đến để………..làm gì
 19. V (으)려고 để……làm gì
 20. V (으)려고 하다 định…….làm gì
 21. V (으)며 và, vừa…….vừa
 22. V (으)면서 vừa…….vừa………(đồng chủ ngữ)
 23. V (으)면 nếu…….thì
 24. V (으)면 되다 / 안 되다 được/ không được……..làm gì
 25. V (으)니까 vì……..nên (vế sau là mệnh lệnh hoặc thỉnh dụ)
 26. V (으)세요 Hãy……
 27. V (으)시다 Kính ngữ
 28. V (으)ㄹ 때/ N 때 Khi…….làm gì, thời…..
 29. V (으)ㄹ까요? ….nhé?, ….nhỉ?
 30. V (으)ㄹ래요? …..nhé! (ý định rủ ng nghe thực hiện hđ)
 31. V (으)ㄹ게요 sẽ….làm gì (hứa hẹn của người nói, chỉ dùng ngôi t1)
 32. V (으)ㄹ수 있다/ 없다 Có thể…./ ko thể, ko biết…….làm gì (do khả năng)
 33. V (으)ㄹ 만하다 Đáng…….làm gì
 34. V/A (으)ㄹ뿐만 아니라 Không những…….mà còn…….cũng…
 35. N 뿐만 아니라……도 Không những…….mà còn…….cũng…
 36. V (으)ㅂ시다 Hãy cùng…….làm gì
 37. V(으)ㄴ 적이 있다/ 없다 Đã từng……/ chưa từng…….làm gì
 38. V (으)ㄴ/ 는/ (으)ㄹ 것 같다             Dường như/ Hình như……….
 39. V (으)ㄴ/ 는/ (으)ㄹ 줄 알다/ 모르다 Biết/ không biết………làm gì
 40. V (으)ㄴ 후에/ N후(에) Sau khi………
 41. V 기 전에/ N 전(에) Trước khi……….
 42. V아/어서 Vì……..nên (Vế trước không chia thì)
 43. V아/어 보다 Thử……..làm gì
 44. V아/어야 하다/ 되다 Phải……làm gì
 45. V아/어도 Dù………
 46. V아/어도 되다/안 되다 Được/ Không được……….làm gì
 47. V아/어주다/드리다 Làm gì………cho ai
 48. V고 싶다/ 싶어하다 Muốn……..làm gì
 49. V 기 위해(서) Để……….
 50. V기 때문에/ N때문에 Vì………nên
 51. V 기 때문이다/ N때문이다 Vì………
 52. V는데/ A(으)ㄴ데 …..nên,…….và,..…nhưng,..…thì,……còn
 53. V 는 중에(서)/ N중에(서) Trong khi….làm gì
 54. V 지(요) chứ? (xác nhận lại thông tin đã biết )
 55. V기로 하다 Định…..làm gì
 56. A 게 / A 적 một cách…….
 57. 그리고 Và…….

      그러면= 그럼          Nếu vậy thì…..

그러니까                 Vì vậy mà……

그런데= 근데           Nhưng…….

그 래서                   Vì vậy mà…..

그래도                    Mặc dù vậy mà…….

그러나                    Tuy vậy mà……

그렇지만                 Nhưng                  ........

 1. 무엇/ 뭐가                  Cái gì

누구/ 누가               Ai

어디                      Ở đâu

언제                      Khi nào

왜                        Tại sao

얼마                     Bao nhiêu (tiền)

 

얼마나                  Bao nhiêu (sốlượng)

어떻게V                ….thế nào

무슨 N                  ….gì

어떤N                   ….nào

어느N                   ….nào

           

 

                                                                                        

Hoài Linh
BÌNH LUẬN

Tin cùng chuyên mục

TAGS